Advokaterna Lena Isaksson & Ulf Holst ABSA-L-2-FRG.gif
Hem Om Oss Vanliga Frågor Medarbetare Kontakt Hitta till oss Integritetspolicy


Integritetspolicy 

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

 

Advokaterna Lena Isaksson & Ulf Holst AB (Advokatbyrån) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att kunna genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen och för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av advokatbyråns avtals-/ uppdragsförhållande med sina klienter.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller för det fall vi anlitar utomstående leverantör som utför uppdrag för vår räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifter sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatbyrån enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår hantering kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på info@lenaisaksson.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Advokaterna Lena Isaksson & Ulf Holst AB, 556576-6796, Rådhusesplanaden 5A, 903 28 Umeå, 090-18 44 44, www.lenaisaksson.se, info@lenaisaksson.se

Allmänna uppdragsvillkor

Tillämpningsområde m.m.

Utöver vad som följer av tvingande lag och god advokatsed gäller dessa allmänna uppdragsvillkor för alla uppdrag som Advokat Lena Isaksson & Ulf Holst AB (Advokatbyrån) tillhandahåller våra klienter. Om inte annat skriftligen avtalats anses ni vid anlitande av Advokatbyrån därmed ha accepterat följande.

Uppdragets utförande

Advokatbyrån åtar sig uppdrag som ett uppdrag för advokatbyrån och inte som ett uppdrag för enskild person. För varje uppdrag utses en uppdragsansvarig advokat/jurist men den uppdragsansvarige advokaten/juristen har full handlingsfrihet att internt utse de jurister som denne bedömer bör hantera uppdraget.

Vår rådgivning och biträde anpassas efter förhållandena i det specifika uppdraget, exempelvis de fakta som presenteras oss och de instruktioner som lämnas oss.

Vår rådgivning omfattar aldrig skattemässiga eller redovisningsmässiga konsekvenser.

Vi har rätt att vidta de åtgärder som vi anser lämpliga för att utföra det uppdrag som vi anlitats för och i samband med det ådra er skäliga kostnader.

Våra arbetsresultat och råd i ett uppdrag är baserade på rättsläget vid den tidpunkt dessa lämnats. Om inte annat särskilt avtalats åtar vi oss inte att uppdatera dem med hänsyn till senare förändringar av rättsläget.

Lämnande och mottagande av uppdrag

Uppdrag kan lämnas muntligen eller skriftligen, inklusive e-post. Vi utgår från att era anvisade kontaktpersoner är behöriga att lämna de instruktioner som vi får under ärendets gång. Detta gäller även om skriftlig fullmakt eller annan dokumentation som utvisar behörighet inte har uppvisats.

Identitetskontroll

I syfte att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter kan vi komma att behöva kontrollera identitetshandlingar avseende er och andra personer som för er räkning är inblandade i uppdraget. För juridiska personer gäller i förekommande fall detsamma för de fysiska personer som företräder bolaget. Vi kan därför komma att be er att förse oss med identitetshandlingar.

Kommunikation

Om ni inte lämnat oss andra instruktioner får vi kommunicera med er via e-post om ni uppgett en e-postadress. E-post kan innebära vissa risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt, dessa risker ansvarar inte Advokatbyrån för. Våra spam- och virusfilter kan ibland avvisa eller filtrera bort er e-post. Ni bör därför följa upp viktig e-post till oss för att säkerställa att vi mottagit det.

 

Externa uppdragstagare

Anlitande av extern konsult eller fackman kräver er tillåtelse. Vid sådana förhållanden kan vi begära att ni kontrakterar dem direkt och därigenom påtar er ett direkt betalningsansvar för deras arvoden och kostnader. Sådana externa konsulter eller fackmän ska anses vara oberoende från Advokatbyrån även om de informerats eller instruerats genom oss. Advokatbyrån tar inget ansvar för externa uppdragstagare. Detta varken för valet av dem eller för att vi rekommenderat dem eller för deras råd eller andra tjänster och gäller oavsett om de rapporterar till oss eller om deras råd eller tjänster vidarebefordras till er genom oss.

Immateriella rättigheter

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till våra arbetsresultat, avtal etc, tillhör Advokatbyrån och ni har enbart rätt att använda dem för det syfte de skapats. I avsaknad av överenskommelse därom får dokument eller annat arbetsresultat inte ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

Arvode och fakturering

Vi bestämmer vårt arvode i enlighet med god advokatsed. Arvodet bestäms med hänsyn till uppdragets art och omfattning, tidspress, svårighetsgrad och betydelse, liksom handläggarnas skicklighet, den tid som lagts ned i ärendet, arbetets resultat och andra sådana omständigheter. Till stöd för detta bestämmande anger vi internt en timarvodestaxa för varje jurist baserad på dennes kunskaper, skicklighet och erfarenhet. Vi reviderar våra taxor årligen.

Arvodesbelopp anges i regel exklusive moms. Utöver vårt arvode debiterar vi er ersättning för kostnader med anknytning till uppdraget såsom avgifter, resor och logi etc. Kommunicering kommer att ske med uppdragsgivaren innan vi gör utlägg för sådana betydande kostnader. För våra kostnader för kopiering, fax och telefon kan vi komma att fakturera er en fast avgift motsvarande 1 % av vårt arvode. I regel delfakturerar vi månadsvis. Delfaktura avser slutligt arvode för vårt arbete hänförligt till aktuell period. Vi förbehåller oss dock rätten att ställa ut à conto fakturor för vårt arvode. À conto avser preliminärt arvode utan bestämd anknytning till viss del av vårt arbete. Vid fakturering à conto sker slutlig reglering i slutfaktura. Vi förbehåller oss rätten att begära förskott på arvode och kostnader. Belopp som betalats i förskott kommer att användas för att reglera löpande fakturor och/eller slutfaktura. Förskott avräknas således inte per automatik vid den fakturering som sker löpande. Övriga betalningsvillkor anges på den aktuella fakturan. Om klienten inte betalar i tid förbehåller sig advokatbyrån rätten att, efter meddelande härom, upphöra med allt vidare arbete för klienten och att frånträda uppdraget.

Rättsskydd och rättshjälp

Om uppdraget avser en tvist kan er eventuella rättsskyddsförsäkring tas i anspråk. Det åligger er att informera oss om försäkring finns att tillgå. Advokatbyrån kan hjälpa till att ansöka om rättsskydd. Oavsett försäkringsvillkorets lydelse måste ni betala för vårt arvode och våra kostnader i enlighet med dessa allmänna villkor till den del vårt arvode och våra kostnader överstiger vad som betalas ur försäkringen. En klient som anlitar oss som privatperson kan ha rätt till allmän rättshjälp. I sådana fall gäller särskilda villkor. Advokatbyrån kan hjälpa till att upprätta ansökan om rättshjälp.

Ansvarsförsäkring

Advokatbyrån upprätthåller en för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring.

Upphörande av uppdrag

Klienten har rätt att när som helst säga upp vårt uppdrag. Utöver situationer enligt vilka Advokatbyrån enligt lag eller god advokatsed är skyldiga att frånträda ett uppdrag har vi även rätt att frånträda ett uppdrag vid utebliven betalning, bristfällig information och/eller instruktioner eller om förtroendet mellan klienten och advokatbyrån inte längre föreligger. Dessa förhållanden utvecklas närmare i punkten 3.6, Vägledande regler om god advokatsed. Vid uppsägning eller frånträdande måste ni betala för vårt arbete och kostnader vi haft fram till det att uppdraget sades upp eller frånträddes.

Ändringar av uppdragsvillkoren

Dessa allmänna uppdragsvillkor kan komma att ändras. Den senaste versionen finns tillgänglig på vår hemsida, www.lenaisaksson.se (www.ulfholst.se). Ändringar i villkoren gäller endast för uppdrag som påbörjats efter det att den ändrade versionen har publicerats på hemsidan.

Tillämplig lag och tvist

Dessa allmänna villkor och vårt uppdrag för er ska vara underkastade svensk rätt. Tvister som uppstår i anledning av dessa allmänna villkor ska avgöras i allmän domstol.

 

Information om Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Tvister som rör tjänster som Advokatbyrån tillhandahållit konsument kan prövas i Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet. Om en klient som är konsument är missnöjd med den tjänst som advokaten tillhandahållit, ska klienten kontakta advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Om klienten inte har kontaktat advokaten för att diskutera klagomålet och försöka nå en lösning i samförstånd, utan direkt vänder sig till Konsumenttvistnämnden för att få tvisten prövad, kan nämnden avvisa denna. En förutsättning för att tvisten ska prövas av Konsumenttvistnämnden är att denna inte redan handläggs eller redan är avgjord av domstol.

Om ett ärende inletts hos advokatens försäkringsgivare måste frågan lösas inom ramen för försäkringsavtalet innan konsumenten kan vända sig till Konsumenttvistnämnden. Ett försäkringsärende blir således att anse som en del av den lösning i samförstånd som ska avslutas, innan ett ärende kan initieras hos Konsumenttvistnämnden. Om ett ärende trots detta inkommer till konsumenttvistnämnden kommer nämnden att förklara detta vilande till dess att försäkringsfrågan är avgjord.

Om det inte är möjligt att nå en lösning i samförstånd åligger det advokaten att upplysa klienten om möjligheten att få saken prövad inom ramen för Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Till detta kommer att en advokat är skyldig att medverka i Konsumenttvistnämndens prövning, om en lösning i samförstånd inte har kunnat uppnås.

För att prövning ska kunna påkallas måste konsumenten vända sig till Konsumenttvistnämnden inom ett år efter det att klagomålet skriftligen framställdes till advokaten.

För ytterligare information se Konsumenttvistnämndens hemsida: https://www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden/